7. Antagande av elev och förlorande av studieplats

Om grunderna för antagande av elev besluter Nämnden för Musikinstitutet Legato. Om antagande av elev besluter den ämnesansvariga läraren i enlighet med de av Nämnden för Musikinstitutet Legato angivna grunderna i samråd med av lärarkollegiet.

Till förberedande dansfostran antas i anmälningsordning. För överföring till grundstudier och fördjupade studier ordnas nivåprov, i vilken definieras elevens lämplighet och beredskap för studier enligt den fördjupade lärokursen. Antagandet av elev med hjälp av nivåprov bestäms av minst två danslärare.

Att inleda grundsstudier i 0-klassen förutsätter inga tidigare dansstudier. Till klasserna I-II i grundstudier kan antas nya elever enligt deras färdigheter och lämplighet. Placering i klasserna III-IV förutsätter i regel tidigare studier på grundnivån enligt den fördjupade lärokursen t.ex. på någon annan ort. Om nivågruppering besluter ifrågavarande grupps huvudämneslärare. Studier som utförts på annat håll tillgodoräknas, från fall till fall, genom jämförelse av deras omfattning och innehåll. Jämförelse görs med motsvarande studier vid Musikinstitutet Legato.

En elev som avklarat grundstudierna enligt den fördjupade lärokursen kan antas till stadiet för fördjupade studier. På annat håll utförda studier tillgodoräknas från fall till fall genom jämförelse av deras omfattning och innehåll med motsvarande studier vid Musikinstitutet Legato.

I undantagsfall kan en elev antas till studier enligt den fördjupade lärokursen på basen av särskilt överenskommet uppvisande av färdigheter.

Grupperna kan kompletteras med nya elever under läsåret. I undervisningsgrupperna kan enligt huvudämneslärarens bedömning tillfälligt även finnas elever, som inte utför en studiehelhet enligt den fördjupade lärokursen.

Om en elev inte kan eller vägrar att följa det undervisningsprogram som gäller för ifrågavarande elev, kan följden bli att eleven förlorar sin studieplats omedelbart. Beslut om förlorande av studieplats görs av läroinrättningens rektor.