10. Avgångsbetyg och andra intyg

Eleven har möjllighet att få två avgångsbetyg enligt den fördjupade lärokursen i dans: ett avgångsbetyg över grundstudierna och ett avgångsbetyg över de fördjupade studierna. Av dessa är det senare på samma gång ett intyg över utförda studier enligt den fördjupade läroplanen för hela grundundervisningen i dans. För att utföra båda studiehelheterna och sålunda också få betyg förutsätts att eleven deltagit aktivt i undervisningen av alla delområden enligt den fördjupade lärokursen samt att eleven utfört prov på framsteg åtminstone tillfredsställande.

Såväl i avgångsbetygen över grundstudier som över fördjupade studier finns följande nämnt:

• utbildningsanordnarens namn
• läroinrättningens namn
• studier över vilka avgångsbetyg utfärdas
• elevens namn och signum
• studietid
• en verbal utvärdering av elevens dansutveckling
• rektorns underskrift och läroinrättningens stämpel
• datum för av undervisninsministeriet beviljat tillstånd för anordnande av undervisningen
• lagstiftning som utbildningen grundar sig på
• ett omnämndande att utbildningen förverkligats enligt de avUtbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplan
• ett omnämnande att dansens fördjupade lärokurs omfattar två delar: grundstudier och fördjupade studier


Dessutom anger avgångsbetyget över fördjupade studier i dans information om

• slutarbetet och tidpunkten för dess utförande
• en utvärdering med ord och ett vitsord över slutarbetet
• helhetbedömning av elevens utveckling som dansare
• bedömningsskalan
Utmärkt 5
Berömligt 4
God 3
Tillfredställande 2
Godkänt 1

Eleven ges vid anhållan intyg över utförda studier.