8. Elevbedömning och bedömningsmetoder

Bedömningens uppgift är att stöda elevens framsteg i sina studier. Den bör stöda utvecklingen av elevens goda självkännedom och dansberedskap samt elevens vilja att utveckla sig själv som studerande. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på en utvärderingsdiskussion mellan eleven och läraren.

I bedömningen och feedbacken strävar man till kontinuitet och regelbundenhet. Eleven får feedback såväl vid inlärningstillfällen såväl som vid skilt ordnade utvärderingsdiskussioner. Feedback om framsteg i studierna och uppnående av mål ges beroende på elevens ålder och klassnivå i grupp/smågrupper eller individuellt enligt huvudämneslärarens bedömning.

Bedömningen baserar sig på de gruppvisa mål som ställts och informerats om i början av läsåret samt på eventuella individuella mål, som uppgjorts av läraren för eleven eller som eleven uppgjort själv. Såväl inlärningsprocessen som det uppnådda resultatet utvärderas. Utvärderingen är antingen muntlig eller såväl muntlig som skriftlig. En numerär bedömning på 1-5 används endast för slutprovet för hela den fördjupade lärokursen och vid bedömningen av slutarbetet.

Eleven delges följande grunder för bedömningen: bedömningens funktion och mål, bedömningskriterierna, besvärsförfarande, innehållet i avgångsbetyget och bedömningsskalan.

Vårdnadshavaren inbjuds att regelbundet följa med undervisningen för att ta del av elevens studieresultat samt delta i utvärderingstillfällen.