3. Genomförande av undervisningen

3.1. Inlärningsbegreppet

Den konstnärliga inlärningen är ett helhetsbetonat skeende, där individuella sinneserfarenheter och uppfattningar står i växelverkan. Eleven har en aktiv roll i studierna och inlärningen. Eleven tillämpar sina erfarenheter och tidigare inlärda färdigheter och kunskaper i nya situationer. Målet är att eleven genom upplevelsefull och forskande inlärning utvecklar och fördjupar sitt eget sätt att uttrycka sig i dans. Inlärningen sker i växelverkan med andra elever, läraren och det omgivande konstlivet och övriga samhället.

3.2. Studiemiljön

Studiemiljön bildas av den psykiska, fysiska och sociala omgivningen, i vilken inlärningen sker. Genom att skapa en god studiemiljö strävar man till att på ett mångsidigt och tryggt sätt stöda elevens tillväxt och inlärning och ge erfarenheter av att lyckas i en positiv atmosfär. En sådan inlärningsmiljön stärker nödvändiga färdigheter, förmåga till växelverkan och initiativförmåga samt långsiktighet i inlärningen.

Dansundervisningen vid Musikinstitutet Legato sker i regel som gruppundervisning. Studiemiljön stöder med de begränsningar denna undervisningsform tillåter olika studerande med beaktande av individualiserad undervisning samt skillnaderna i flickornas och pojkarnas fysiska och psykiska utveckling.

Undervisningslokalen och utrymmen i omedelbar anslutning till detta skall lämpa sig för dansundervisning i enlighet med grunderna för läroplanen.

Samarbete mellan elevens hem och dansavdelningen är ett nödvändigt stöd för eleven. Till studiemiljön hör även kontakterna med det omgivande kultur- och arbetslivet samt andra läroinrättningar.