6. Individualisering av lärokursen och undervisningen

Om en elev på grund av invaliditet, sjukdom eller annan därmed jämförbar orsak inte kan studera enligt Musikinstitutet Legatos fördjupade lärokurs i dans, individualiseras läroplanens mål så att den motsvarar elevens förutsättningar. Härvid uppgörs en personlig läroplan för eleven. I den fastställs målen för studierna, studietiden, nödvändiga stödåtgärder, eventuella prov och bedömningsförfarande samt på vilket sätt studierna genomförs. Uppgörandet av den personliga läroplanen sker i samarbete med eleven, elevens vårdnadshavare och en representant för Musikinstitutet Legato.
I undervisningen beaktas att målen för studierna är dansfostrande. Eleven förutsätts ha förmåga att tillgodogöra sig den undervisning som ges. I målen betonas utvecklingen av elevens dansförmåga och dansfärdighet utgående från elevens egna förutsättningar samt erfarenheten av upplevelsen av dans.

Individuell undervisning ordnas inom ramen för vad läroinrättningens undervisningspersonal, undervisningsutrymmen och övriga resurser tillåter.