5. Inlärningens mål och centrala innehåll

5.1. Dansens artenliga teknikundervisning

Teknikundervisningen är den mest centrala delen av undervisningen. All övrig undervisning fördjupar och breddar den. Mer än hälften av hela undervisningen består av teknikträning. Målet med det danstekniska biämnet är att stöda huvudämnesstudierna samt att fördjupa och göra elevens rörelseuttryck mångsidigare.


Målet är att eleven
- uppnår tekniska färdigheter i folkdans och nutidsdans. Tyngdpunkten bestäms enligt valet av huvudämne-biämne.
- får erfarenheter av olika synvinklar på dans.- lär sig förstå olika dansteknikers likheter och olikheter och lär sig att kombinera dessa i sina egna rörelser.

Innehåll

Studierna i småbarnsåldern skapar grund för senare dansstudier. Med hjälp av grundrörelser och lek utvecklas elevens självkänsla och positiva jagbild samt lörlighet och grovmotoriska färdigheter.

Under grundstudierna blir eleven insatt i de olika danstraditionernas grundrörelserm genom att arbeta långsiktigt. Eleven övar den motorik som är karakteristisk för en viss dansstil och inser skillnaden mellan grovmotorik och finmotorik i sina egna rörelser.

I de fördjupade studierna utvecklar eleven sin dansteknik mångsidigt med ökande svårighetsgrad. Eleven tränar att utföra dansrörelser så korrekt som möjligt utgående från sina egna kroppsliga förutsättningar. Eleven utvecklar sin förståelse för sambandet mellan tekniken, rörelsens uttrycksform och innehåll.

5.2. Kroppskännedom

Målet är att eleven

• lär sig ta i beaktande kroppsbyggnaden och principerna för rörelserna i sina egna rörelser och sitt dansuttryck

• lär sig förstå betydelsen av en jämn utveckling av de fysiska egenskaperna och färdigheterna i övningen

• lär sig uppfatta vilka proportioner av övning och vila som är lämpliga.


Innehåll

I småbarnsstudierna undersöker eleven genom försök rörelsemöjligheterna och hur den egna kroppen fungerar.

I grundstudierna utvecklar eleven medvetet ett positivt, naturligt förhållande till sin egen föränderliga kropp. Eleven förstår vilken inverkan olika egenskaper (bl.a. muskelbyggnad och kraft, flexibilitet) har på rörelserna och blir medveten om sina egna möjligheter att utveckla dem.

I de fördjupade studierna lär sig eleven de viktigaste fysiska egenskapernas lagbundenheter och lär sig att utnyttja dem på egen hand i sina övningar. Eleven utvecklar medvetet fysiska individuella egenskaper som behövs för dansen.

5.3. Danskännedom

Målet är att eleven

• lär sig vokabulären för grundrörelserna i den dansart som eleven övar och övrig danskonstvokabulär
• lär sig vane- och studiekultur i anslutning till dansarterna
• lär sig i stora drag de centrala skedena i utvecklingen av den finländska och den utländska danskonsten

• vidgar sin uppfattning om olika former av dans och dansarter både i egenskap av åskådare som utövare.

Innehåll

I studierna i småbarnsålder bekantar man sig med vanekulturen på danslektionerna.

I grundstudierna lär sig eleven utveckla sin kännedom om dans genom att bekanta sig med de mest centrala dansverken inom huvudämnet och bildupptagningar genom se dansuppträdanden.
I de fördjupade studierna fördjupar eleven sina kunskaper om danskonsten utveckling i Finland och utomlands. Eleven studerar den egna dansartens historia från det förgångna till dags dato.

5.4. Uppträdande

Målet är att eleven

• lär sig uttrycka sig själv med hjälp av den teknik eleven tagit till sig

• lär sig utveckla sin egna individuella kreativitet och uttrycksförmåga och på så sätt sin beredskap att uppträda
• övar sig att uppträda både enskilt och i grupp

• lär sig de färdigheter och kunskaper som krävs för att färdigställa ett dansverk.

 

Innehåll

I studierna på småbarnsstadiet bekantar sig eleven på ett organiskt sätt framträda och övar sig att uppträda i grupp.

I grundstudierna vänjer sig eleven vid ett självständigt och initiativrikt arbetssätt såväl under övning som vid uppträdandetillfällen. Eleven övar sig att ta ansvar som gruppmedlem och att uppträda på olika platser och vid olika tillfällen.

I de fördjupade studierna lär sig eleven att bli medveten om övningsprocessens betydelse vid förberedande av ett uppträdande  och förstår dess värde i inlärningen. Eleven lär sig förstå betydelsen av samarbete med olika konstformer och elevens konstuppfattning vidgas. Eleven lär sig uppskatta sitt eget och andras arbete.