11. Samarbetet med vårdnadshavare och övriga parter

Läroinrättningen strävar till att hålla vårdnadshavarna informerade om elevens studieframsteg bl.a. med inbjudan till att regelbundet följa med undervisningen och uppträdanden. Vårdnadshavaren önskas även delta i individuella feedbackdiskussioner efter elevens uppträdandeprov. Kontakt med vårdnadshavarna upprätthålls under hela läsåret genom skriftliga meddelanden som utdelas till eleverna. Vid behov ordnar dansavdelningen separata informationstillfällen. Läroinrättningen uppmanar vårdnadshavarna att hålla direkt kontakt med lärarna i olika ärenden som berör elevens studier.

För dansavdelningens verksamhet, såväl undervisningen enligt den fördjupade som den allmänna läroplanen, är samarbetet med Kolibri Dansens stödförening väsentlig. Kolibris medlemmar består av föräldrar till elever vid Musikinstitutet Legatos dansavdelning samt personer som är intresserade av dans. Föreningens verksamhet grundar sig på frivillighet.

Mellan Musikinstitutet Legatos avdelningar för dans och musik bedrivs och utvecklas samarbetet. Samarbetet kan vara regelbundet eller ske periodvis samt kan även vara försöksmässigt. Integrering av musik- och dansundervisningen samt förverkligandet av avdelningarnas gemensamma projekt är exempel på sådant som både är belönande och utvecklande för eleverna samt berikande för undervisningen.

Dansavdelningen upprätthåller och utvecklar sitt samarbetsnätverk med bl.a. andra dansläroinrättningar, andra konstinrättningar samt kulturlivet såväl på nationell som internationell nivå. Läroinrättningen svarar i mån av möjlighet för de kulturella behoven för från andra kulturer hitflyttade personer.

Som en del av Närpes stads organisation strävar Musikinstitutet Legatos dansavdelning att utveckla det lokala kurlturlivet med olika produktioner ensam och tillsammans med samarbetsparter. Musikinstitutet Legato och dess dansavdelnings officiella bild utvecklas även genom anordnandet av dansuppträdanden utanför de egna tillfällena. Exempel på dessa är tillfällen ordnade av Närpes stad och delägarkommunerna, evenemang och tillfällen vid olika inrättningar och företag såväl lokala, riksomfattande som internationella evenemang riktade till barn och ungdomar med tävlingar och översikter.