4. Undervisningens struktur och omfattning

4.1. Undervisningens struktur

Dansstudierna enligt den fördjupade lärokursen består av grundstudier och fördjupade studier. Undervisningen är i huvudsak avsedd för barn och ungdomar i skolåldern. Den dansfostran för småbarn som föregår grundstudierna ges barn under skolåldern.

Förberedande dansfostran

Förberedande dansfostran  är undervisning i barn som sträcker sig över två år, riktad till 4-6–åringar samt 5-7–åringar.

Grundstudier

Grundstudierna inleds när eleven är 8 år gammal och de räcker i regel 5 år. Grundstudierna består av klasserna 0, I, II, III och IV.

 

Fördjupade studier

Fördjupade studier påbörjas i regel när eleven är 13 år och räcker minst 4 år. De fördjupade studiernas skede består av tre olika nivåer: Nivå I, II och III. Studierna räcker i regel på nivå I - 1 år, på nivå II - 2 år och på Nivå III - 2 år.

Dansundervisning som ordnas vid Musikinstitutet Legato kan anknytas till andra stadiets gymnasieutbildning och yrkesutbildning på basen av i kraft varande avtal.

Musikinstitutet Legatos utbildningsutbud omfattar även musikundervisning. Musikundervisningen sker enligt den fördjupade lärokursen för grundundervisning i musik och institutet har en egen läroplan för musikundervisningen.

4.2. Framsteg i studierna

För att eleven skall överföras från en klass eller en nivå till följande förutsätts att han/hon deltagit i 75% av undervisningens alla delområden samt att eleven uppnått minst tillfredsställande vitsord i de danstekniska mål som uppställts. Om uppflyttning bestämmer i första hand elevens egna huvudämneslärare. I mån av möjlighet deltar även andra medlemmar av lärarkollegiet i beslutsfattandet.

Under tiden för grundstudierna avlägger eleverna ett prov på framsteg. Detta första prov på framsteg utförs under studietiden i klass IV. Övergång från grundstudierna till fördjupade studier på nivå I förutsätter att detta prov på framsteg utförs minst tillfredsställande. Under tiden för de fördjupade studierna utför eleverna två prov på sina framsteg. Av dem ordnas det första eller framstegsprov 2 under studierna på nivå II och det andra eller framstegsprov 3 under i slutet av studierna på nivå III. För att övergå till nivå III förutsätts att framstegsprov 2 utförs minst tillfredsställande. Förutsättningen för att erhålla avgångsbetyg för hela undervisningen enligt den fördjupade lärokursen är att framstegsprov 3 utförts godkänt.

Avvikande från strävande att överföras från en klass eller ett år till nästa kan den egna huvudämnesläraren efter att ha hört en annan lärare bevilja eleven ett studieår till för att komplettera grundstudierna. Detta kan enligt behov ske i vilket skede som helst under grundstudierna. Rättighet till ett tilläggsår kan även beviljas på varje nivå av de fördjupade studierna med beaktande av att studierna enligt den fördjupade lärokursen i regel avslutas då eleven fyller 19 år.

4.3. Läroämnen

Den danstekniska undervisningen indelas i huvudämnen och biämnen. I grundstudierna är elevernas huvudämne nutidsdans. På klass 1-III är folkdans biämne vid sidan om huvudämnesstudierna. I de fördjupade studierna kan huvudämnet vara antingen folkdans eller nutidsdans. För eleverna med folkdans som huvudämne fortsätter nutidsdans som biämne och eleverna med nutidsdans som huvudämne har folkdans som biämne.

Påbörjandet av fördjupade studier i huvudämnet förutsätter att eleven har utfört grundstudierna enligt den fördjupade lärokursen eller att eleven har motsvarande kunskaper och färdigheter som de elever som utfört grundstudierna i dans.

Utöver de danstekniska ämnena hör till undervisningen kroppskännedom, danskännedom och uppträdanden. Undervisningen av dessa ämnen sker i huvudsak inom ramen för de normala veckovisa danslektionerna.

Musikinstitutet Legato strävar enligt behov och möjligheter att utöver huvud- och biämnesstudierna erbjuda danseleverna valfria ämnen. Sådana kan vara till exempel jazzdans, klassisk balett, karaktärsdans och anatomisk underhåll s.s. Klein- och Aleksanderteknik, pilatesträning eller Yoga.

4.4. Studiernas omfattning

Läsårets längd bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. Som grund för beräkningen av studiernas omfattning har använts en lektionstid på 45 minuter.

Omfattningen av studier i förberedande dansfostran  är beroende på elevens ålder 35–47 timmar/läsår. De beräknas inte höra till studierna för den fördjupade lärokursen.

Grundstudiernas omfattning är 93–198 t/läsår beroende på elevens nivå. Grundstudiernas minimitimantal är 700 timmat.

De fördjupade studiernas omfattning är i medeltal 210 t/läsår. De fördjupade studiernas minimitimantal är 840 timmar.

Totaltimantalet för undervisningen enligt den fördjupade lärokursen är minst 1540 t. Studierna är fördjupade om eleven i något skede beviljats ett tilläggsår för att komplettera sina studier, om eleven fortsätter sina studier längre än fyra år eller om eleven har utnyttjat läroinrättningens utbud av valfria ämnen. Grundundervisningen i dans enl.fördjupad lärokurs ordnas på ett så flexibelt sätt, att elevens ålder, tidigare erhållna färdigheter och kunskaper samt till buds stående undervisningsmetoder tas i beaktande.

Slutarbete

För att avlägga studier enligt hela den fördjupade lärokursen i dans bör eleven göra ett slutarbete under tiden för de fördjupade studierna på nivå III. Slutarbetet kan vara en solodans, gruppdans för högst fyra dansare eller en koreografi för eleven själv eller andra. I slutarbetet ingår alltid en skriftlig i litet format. Eleven besluter själv med godkännande av sin huvudämneslärare om slutarbetet. I regel fungerar elevens huvdämneslärare även som elevens handledare i förberedelse-processen av slutarbetet.

Slutarbetets presentationstillfälle är offentligt och det bedöms av minst två professionella i dansbranschen. Åtminstone en av elevens egna lärare bör ingå i den grupp som utför bedömningen. Eleven får förutom muntlig feedback på sitt slutarbete ett vitsord på skalan 1-5.