2. Värdegrund och allmänna mål för undervisningen enligt den fördjupade lärokursen i dans

2.1. Uppgift och värdegrund

Den grundundervisning i konst som ordnas vid dansavdelningen i Musikinstitutet Legato följer den fördjupade lärokursen i dans. Dess mål är att ge eleven en möjlighet att utöva dans på lång sikt samt att utveckla de konstnärliga och kunskapsmässiga färdigheter, som behövs för yrkesstudier i branschen.

Den fördjupade lärokursen ger eleven en mångsidig syn på dansen och kunskaper i anslutning till den. Undervisningens mål är att stöda elevens psykiska tillväxt, kreativitet och sociala färdigheter.

Som grund för undervisningen ligger uppfattningen om människan som en fysisk och psykisk helhet. I undervisningen beaktas elevernas individuella särdrag. Man  strävar till att stöda elevens utveckling utgående från elevens egna förutsättningar.

I dansavdelningens verksamhet främjas samarbetet med musikavdelningen. Även med andra konstläroinrättningar som ordnar dansundervisning och/eller övrig konstundervisning kan internationellt samarbete utvecklas i mån av möjlighet.

Undervisning enligt den fördjupade lärokursen ordnas huvudsakligen för barn och unga.

2.2. Allmänna mål

Målet för dansundervisningen är att

  • utveckla elevens psykiska tillväxt, öka elevens kroppsliga medvetenhet och med hjälp av detta stärka elevens bildande av den egna identiteten
  • utveckla elevens självkännedom, förståelse för andra och den omgivande världen
  • utveckla balanserat och mångsidigt de fysiska och psykiska egenskaper och färdigheter som eleven behöver i dansen
  • sporra till hälsosam motion och hälsosamt levnadssätt
  • stöda elevens självkänsla genom att ta i beaktande elevens fysiska och psykiska förutsättningar samt utvecklingsskeden
  • skapa en positiv atmosfär vid undervisningstillfällena och utveckla elevens förmåga att fungera i växelverkan med andra elever och läraren
  • leda eleven till att överväga och göra etiska lösningar och ansvarsfulla val i sina studier och i sitt liv
  • vidga elevens uppfattning om konstens mångsidighet och stöda utvecklingen av elevens individuella individuella konstsyn