6. Bedömningens syfte och kriterier

 

Syftet med bedömningen är att handleda elevernas lärande, stödja deras framsteg i studierna och utveckla deras självvärdering. Responsen ska hjälpa eleven att ställa upp mål för sina studier, styra sitt arbete i riktning mot målen och förstå sin egen lärandeprocess. Elevens arbete ska bedömas mångsidigt. Bedömningen ska uppmuntra eleverna att lära sig, och den ska vara rättvis och etiskt hållbar. Bedömningen skall stöda utvecklingen av en god självkännedom hos eleven. En mångsidig, kontinuerlig bedömning omfattar olika former av respons och handledning för självutvärdering. Bedömningen skall muntligt och skriftligt ge eleven en klar och rättvis bild av elevens starka och svaga sidor beträffande studierna i musik.

 

 

6.1 Bedömningen under studierna

 

Eleven ska handledas i sitt lärande och bedömas mångsidigt under de olika skedena av lärprocessen. Bedömningen och den fortlöpande responsen som ges skall ske i växelverkan mellan lärare och elev med mål att främja elevernas delaktighet. Eleven skall vägledas att reflektera över sitt lärande genom att utveckla förmågan till självvärdering och kamrat-värdering för att på så sätt få referensramar i sin utveckling . Bedömningen skall vara ett stöd för att uppnå de uppsatta målen samt uppmuntras att iaktta sitt eget arbete och det gemensamma arbetet.

 

Bedömningen under studiernas gång baserar sig på målen för grundstudierna och de fördjupade studierna i musik, vilka beskrivs i läroplanen punkt 4 och 5. I bedömningen under studierna beaktas de områden som beskrivs i den fördjupade lärokursen för musikstudier där framförande, uttryckförmåga, övning, mottagande av kunnskap, lyssnade och gestaltning av musiken är centrala grunder. Elevens värderingar, attityd eller personliga egenskaper ska inte bedömas.

 

Eleven ska informeras om principer och praxis för bedömningen inom studierna som att all bedömning är subjektiv och att det är omöjligt att ge en objektiv sanning. Eleven och deras vårdnadshavare ska få information om de studieprogram som eleven slutfört under året och under den tid eleven är elev vid musikinstitutet. Vårnadshavare skall även få information om sättet musikinstitutet är organiserat, vad som står i centrum för utbildningen m.m.

 

6.2 Bedömning av framsteg

 

Bedömningen utförs bl.a. genom konsertframförande eller på egna lektioner. Med tillstånd av vårdnadshavare och eleven själv kan en bedömning också försiggå genom att dokumentera elevens uppträdande där man i efterhand utverderar elevens prestation.

 

Musikinstitutet Legato kan om lärare/elev så önskar också ordna ett nivåprov i det solistiska huvudämnen där både lärare och elev får en respons av en nämnd på var man i grundstudierna står och hur man kan gå vidare. Nivåprovet fördelar sig i 3 olika nivåer enligt läroämnets innehåll, svårighetsgrad och repertoar.

 

 

6.3 Bedömningskriterier för de fördjupande studierna

 

I bedömmningen av elevens slutprov utgår musikinstitutet Legato från följande kriterier:

 

1) Elevens tekniska kunnande kan vara:

       -insiktsfullt, -konventionellt, -något bristfälligt

2) Elevens musikaliska uttryck uppvisar:

       - konstnärlig integritet och skärpa, -ett korrekt men ensidigt uttryck, - ett något svagt               utförande

3) Eleven uttrycker:

      - mognad och djup i sin kunskap, - konventionella lösningar, - anspråkslöst kunnande