3. Tidig musikfostran - Rytmis, Upptakten, Karusellen.

 

3.1 Allmänna mål och innehåll, Musik för småbarn

 

Målet för musikfostran för småbarn är att utveckla barnets kreativitet, musikaliska färdigheter och självförtroende. Positiva musikaliska upplevelser utgör en grund för ett gott förhållande till musiken och för senare musikstudier. Genom lekfull musikalisk verksamhet främjas barnets färdigheter att fungera i grupp och förutsättningar för lärande. Erfarenheterna och upplevelserna stärks genom att man i verksamheten beaktar lärande som sker med alla sinnen och de möjligheter som andra konstarter erbjuder. I musikfostran för småbarn kan ingå musikfostran i instrumentala studier. Utbildningsanordnaren besluter om målen, innehållet och omfattning för potentiell musikfostran för småbarn.

 

3.2 RYTMIS, 3 -5 år

 

I Rytmisen sker sång- och rytmikövningar på ett lekfullt sätt. Lektionerna innehåller sånger, rim och ramsor samt rytmikövningar i form av rörelse, dans och lek. Utvecklande av koncentrationsförmågan stärks genom socialt samspel, motoriska övningar och aktivt lyssnande. Målet är att ge barnet verktyg för fortsatta kulturella aktiviteter. Undervisningen sker i samarbete med daghemmen eller som enskild aktivitet kvällstid.

 

3.3 UPPTAKTEN, 6 -7 år

 

I förskolan deltar barnen i Upptakten. Känsla för rytmik ges genom sång, rörelse och dans. Lektionerna delas in i två delar, varav den ena innehåller sång och rörelse enligt ett utarbetat koncept. I den andra delen av lektionen jobbar man med kropps- och rumsuppfattning med hjälp av grovmotoriska övningar till levande musik. Undervisningen leds av minst två lärare. Målet med undervisningen är att öka koncentrationsförmågan, självförtroendet och kropps-uppfattningen.

 

3.4 KARUSELLEN, 7-8 år

 

Under grundskolans första läsår deltar eleverna i Karusellundervisningen. Lektionerna omfattar sång, rytmik och instrumentspel. Undervisningen handhas av två-tre lärare. Målet med undervisningen är kännedom om och känsla för instrumentspel samt är en första bekantskap med Legatos instrumentudervisning. Undervisningen sker i grundskolans första klass i samarbete med skolan.

 

Generella mål för den tidiga musikfostran är att:

- skapa ett positivt förhållande till musik genom musikaliska upplevelser

- ge grundberedskap i musik för ett framtida aktivt musikintresse

- utveckla lyssnarfärdigheter hos barnet

- lära barnet vad olika instrument heter, hur de klingar och hur de ser ut

- stöda barnet i dess sociala och emotionella utveckling

 

Det centrala innehållet i undervisningen utgörs av musikens element: rytm, form, harmoni, melodi, dynamik och klangfärg. Med leken som metod uppövas barnets musikaliska minne, utvecklas dess lyssnarfärdigheter samt stöds dess kognitiva, emotionella, motoriska och sociala utveckling.