4. Musikinstitutets grundnivå

 

Syftet med studierna på grundnivå är att inspirera eleverna till målmedvetna studier i musik och till att långsiktigt utveckla de musikaliska färdigheterna. Utgångspunkten för studierna är elevens styrkor och intresseområden. Genom att erbjuda möjligheter till mångsidig musikalisk verksamhet utvecklar grundstudierna i musik elevens musikaliska och kreativa tänkande. Genomgångna studier på grundnivå skall garantera eleven tillräckliga kunskaper i att fortsätta självständigt samt att kunna utveckla sitt förhållande till musik.

 

4.1 MÅL

 

Att framföra musik och uttrycka sig

Undervisningens mål är att

• uppmuntra eleven att hitta sina egna musikaliska uttrycksmedel

• handleda eleven i levande musikaliskt uttryck

• uppmuntra eleven att öva sig i att hantera uppträdande i olika situationer

• uppmuntra eleven att lära känna också andra konstarters uttrycksmedel samt till                   växelverkan mellan olika konstarter.

 

Att lära sig inlärning och övning

Undervisningens mål är att

• handleda eleven att lära sig färdigheter i instrument- och ensemblemusicerande med målet att eleven självständigt behärskar sitt instrument och sitt uttryck

• handleda eleven i att öva regelbundet och i att bedöma det som hen lärt

• handleda eleven i att musicera på gehör samt att läsa och tolka de sätt att skriva musik som är kännetecknande för denna musikgenre

• ge eleven tillfällen att bekanta sig med musikteknologi som arbetsredskap

• handleda eleven i att använda ergonomiskt riktiga sätt att spela och förnuftiga övnings-metoder

• handleda eleven att iaktta sin ljudomgivning och skydda sin hörsel.

 

Att lyssna på och gestalta musik

Undervisningens mål är att

• handleda eleven i att lyssna på sitt eget musicerande, medvetengöra instrumentets klang och anpassa det till musikens helhet

• handleda eleven i att utveckla sin förmåga att läsa och skriva musik

• handleda eleven i att identifiera särdragen i musiken och gestalta musikens struktur och karaktär

• stödja eleven i att utvecklas till en aktiv åhörare och öka sina kunskaper i musikens historia.

 

Komposition och improvisation

Undervisningens mål är att

• handleda eleven i att skapa sina egna musikaliska idéer och lösningar

• uppmuntra eleven att öva de grundläggande färdigheterna i improvisation, arrangemang och komposition.

 

Det centrala innehållet i studierna på grundnivå i musik är att eleven mångsidigt ska sätta sig in i det instrument som hen valt och i instrumentens grundläggande teknik, repertoar och uttrycksmöjligheter. Under studierna bekantar man sig mångsidigt med musikens arbetsredskap och arbetssätt med beaktande av elevens mål. Att utveckla färdigheterna i gemensamt musicerande och i gestaltning av musiken samt utveckla historiemed-vetenheten är en viktig del av studierna. Integrering av olika innehållsområden i undervisningen stärker gestaltningen av musiken som en helhet.

 

4.2 Instrumentstudier

 

Musikinstitutets elever har rätt till ett solistiskt huvudämne. Eleven får stöd att välja ett instrument utfrån sina förutsättningar samt delta i studier i musiklära, ensemblespel som stöder den nivå som eleverna befinner sig på. Undervisningsmängden per vecka ordnas i alla ämnen så att det möjliggör att målen uppnås.

 

Som solistiskt huvudämne kan eleven välja något av följande instrument:

  • Stråkinstrument: violin, altviolin, cello, kontrabas
  • Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon
  • Bleckblåsinstrument: trumpet, valthorn, trombon, baryton/euphonium, tuba
  • Övriga instrument: gitarr, elgitarr, elbas, piano, orgel, dragspel, slagverk och sång

 

Om efterfrågan och resurser finns kan undervisning också ges i andra instrument än ovan nämnda. Grunderna i fritt ackompanjemang ingår i piano, gitarr och dragspelsstudier.

På grundnivån omfattar instrumentstudierna enskild instrumentundervisning och sammusicering. Den enskilda instrumentundervisningen kan inbefatta både solistiskt huvudämne och solistiskt biämne.

På grundnivån kan eleven ansöka att studera ett solistiskt biämne. Rätt till studier i ett solistiskt biämne beviljas av Musikinstitutet Legatos rektor i samråd med ämnesläraren eller ämneslärarna för ett läsår i sänder. För elever som har yrkesstudier i musik som mål och som inte studerat piano som solistiskt huvudämne rekommenderas studier i piano som biämne.

På grundnivån är sammusiceringen en väsentlig del av studierna. Eleverna har rätt och skyldighet att delta i kör-, orkester-, band- eller kammarmusikverksamhet när sådana ordnas. Instrumentundervisningen och sammusiceringen kompletterar varandra och skall utgöra en helhet. Denna verksamhet kan också ordnas i form av musikverkstäder, perioder eller projekt.

Det väsentliga i instrumentundervisningen och sammusiceringen är att utveckla elevens musikaliska tänkande, repertoarkännedom och speltekniska kontroll över huvudinstrumentet, så att eleven lär sig arbeta självständigt.

 

 

4.3 Att gestalta musik / Musikens grundbegrepp / Musiklära

 

En viktig del av musikundervisningen är att handleda eleven att läsa, skriva och förstå notskrift och övriga beteckningar i noter. Rytmer, melodier och harmonier utforskas praktiskt från det enkla till en mer komplex nivå.

Musikens strukturer och former blir bekanta dels genom egna instrumentstudier, dels genom att aktivt lyssna på musik och även genom att följa med i noter. Eleven stiftar bekantskap med kända västerländska kompositörer och deras verk, musikhistoria och musikstilar, samt lär känna de vanligaste instrumenten både till utseende och klang.

Musikens strukturer utforskas och eleven uppmuntras att uttrycka sig genom att själv improvisera, arrangera och komponera musik.

 

 

4.4 Fostran i att lyssna

 

Att lyssna på musik är en viktig del av musikundervisningen. Till musikinstitutets uppgifter hör att lära eleverna att mångsidigt lyssna på musik, introducera dem att gå på konserter och andra musikaliska evenemang och att i första hand se till att det lokala musiklivet blir bekant för varje elev på ett för elevens ålder lämpligt sätt.

 

4.5 Träning i att uppträda

 

Musik är skapad för att uppföras och att uppträda är därför en väsentlig del av musikstudierna. Undervisning i att uppträda påbörjas samtidigt som de övriga studierna och inövas i allt mer krävande sammanhang i takt med att förmågan växer. Musikinstitutet skall erbjuda eleverna tillräckligt många tillfällen att uppträda med mångsidiga och belönande uppgifter. Målet är att eleven får en naturlig och positiv inställning till att uppträda med musik samt en god självkänsla. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid eventuella problem när det gäller att uppträda samt vid att i undervisningen behandla dem och lära eleven att försöka bemästra dem.

 

4.6 Lektionstider

 

I det solistiska huvudämnet på grundnivån är lektionstiden för de yngsta vanligtvis 30 minuter, senare 45-60 minuter per vecka. Musikinstitutets rektor kan utgående från läroanstaltens resurser och i samråd med läraren i huvudämnet vid behov justera undervisningstiden så att de i läroplanen uppställda målen kan nås.

I solistiskt biämne är lektionstiden 30 minuter per vecka.

Undervisningstiden i musiklära är 45-90 minuter per vecka.

Beträffande sammusicering (t.ex. orkester, kör eller kammarmusik) bestäms undervisningstiden utgående från gruppens storlek och undervisningsmetod.