2. Uppläggningen av undervisningen

 

Målet för den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen är att skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken. Målet är att eleven utvecklar sitt musikaliska kunnande och känner glädje över att lära sig. Undervisningen ger färdigheter för ett intresse för musik och för fortsatta musikstudier på andra utbildningsstadier enligt elevens mål.

 

Förutom att utveckla sina musikaliska färdigheter ska eleven också uppmuntras till estetiska upplevelser, kreativt tänkande och kreativ produktivitet samt till att söka nya lösningar. Under studiernas gång lär sig eleven känna sina musikaliska styrkor och hittar sitt eget sätt att uttrycka sig genom musicerande. Undervisningen stärker utvecklingen av en positiv självbild och ett sunt självförtroende hos eleven och elevens kommunikativa färdigheter. Eleven ska handledas och uppmuntras att delta i musikinstitutets konsertprogram och därigenom förstå musikens betydelse som en del av kulturen som helhet. På så sätt blir det egna musikintresset en del av en levande och fungerande musikkultur.

 

 

2.1 Studiernas struktur och omfattning

 

Den fördjupande lärokursen i grundläggande musikundervisning har en beräknad omfattning om sammanlagt 1300 timmar, varav grundstudiernas beräknade andel är 800 timmar och de fördjupande studiernas 500 timmar. Den beräknade omfattningen av en timme är 45 minuter. Undervisningen bör ordnas på ett flexibelt sätt som tar hänsyn till konstformens natur, elevens ålder, tidigare kunskaper och färdigheter samt de undervisnings- metoder som används. I undervisningen ingår även sångundervisning. Ensemblespel ingår i studierna ända från det att förmågan att hantera musikinstrumentet gör det möjlgt. Vid planeringen av undervisningen beaktas elevens ålder, tidigare införskaffade kunskaper och färdigheter samt vilka undervisningsmetoder som använts.

 

Den fördjupade lärokursen i musik omfattar följande:

 

  • Undervisning på grundnivå: Instrument, sång sammusicering och musiklära 800 timmar
  • Undervisning på den fördjupande nivån: Instrument, sång sammusicering och musiklära 500 timmar

Rytmis, Upptakten och Karusellen ingår inte i den instrumentala grundnivån.

 

 

2.2 Studiernas uppbyggnad och organisering

 

Beträffande den instrumentala grundnivån skall den ge en bred bas inför de fördjupande studerna. Den

fördjupade nivån är däremot baserat på målmedveten övning och långsiktigt utvecklande. Under studiernas gång bestå av olika studiehelheter eller koncentreras på ett visst fördjupat kunnande. Eleven ställer upp målen i samarbete med lärarna och utgående från läroanstaltens undervisningsutbud hur slutarbetet ska genomföras.

Exempel på studiehelheter som utbildningsanordnaren kan erbjuda förutom solistiskt är: orkesterspel, rytmmusik, folkmusik, kör, komposition, dans, musikanalys, stilkännedom, kammarmusik, ackompanjemang m.m.

 

2.3 Musikinstitutet LEGATO`s organisationsplan.